Projektni tim

VIŠNJA SAMARDŽIJA

Višnja Samardžija doktorirala je na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (1993) s temom europskog integriranja. Bila je zaposlena u Institutu za razvoj i međunarodne odnose (IRMO) od 1981. do 2017. godine, kao predstojnica Odjela za europske integracije, u trajnom zvanju znanstvene savjetnice i naslovnom zvanju izvanredne profesorice. Od 2017. u IRMO-u ima status zaslužne znanstvenice. Obnašala je dužnost pomoćnice ministra u Ministarstvu europskih integracija (2000–2004.). Bila je vanjska članica Odbora za europske poslove Hrvatskog Sabora (2014–2016.) i obnašala je dužnost članice upravnih vijeća Transeuropskog udruženje za studij politika – TEPSA, Bruxelles (2010–2017.) i Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar (2014–2017.). Objavila je preko sto znanstvenih radova u domaćim i inozemnim publikacijama te sudjelovala na brojnim međunarodnim konferencijama. Samostalno i u koautorstvu je objavila šest i uredila devet knjiga. Glavna područja profesionalnog interesa su ekonomski i institucionalni apekti i proširenje Europske unije, zajedničke politike EU-a, industrijski odnosi, odnosi Hrvatske i EU-a te suradnja zemalja jugoistočne Europe. Vodila je ili sudjelovala na većem broju projekata koje je financirala Europska komisija. Predaje na doktorskom studiju Sveučilišta u Osijeku, a surađuje na nastavnim programima Sveučilišta Libertas i Visoke škole za međunarodne odnose i diplomaciju Dag Hamarskjöld u Zagrebu.


BERTO ŠALAJ

Berto Šalaj rođen je 20. veljače 1973. u Slavonskom Brodu gdje je završio osnovnu školu i gimnaziju. Nakon odsluženja vojnog roka upisuje studij politologije na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu i diplomira 1998. obranom diplomske radnje Ideja federalizma u političkoj misli Frana Supila. Na istom fakultetu magistrirao je 2002. s temom magistarske radnje Političko obrazovanje u školskim sustavima: Hrvatska u komparativnoj perspektivi srednjoeuropskih država. Doktorsku disertaciju Socijalni kapital u postkomunističkim državama: Hrvatska u komparativnoj perspektivi obranio je na Fakultetu političkih znanosti 2007. U ožujku 2008. izabran je u znanstveno-nastavno zvanje docenta, a u travnju 2013. u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora u području društvenih znanosti (polje politologije, grana komparativna politika) na Fakultetu političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu. U prosincu 2018. izabran je u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika u znanstvenom području društvenih znanosti u polju politologije. Znanstveni i istraživački interesi Berta Šalaj usmjereni su prema pitanjima demokracije, populizma, političke kulture, socijalnog kapitala, civilnog društva i političkog obrazovanja. Objavio je, samostalno ili kao koautor, 3 znanstvene knjige, 16 članaka u znanstvenim časopisima, 14 poglavlja u knjigama i zbornicima, 19 recenzija i prikaza i 12 stručnih članaka. Svoje radove izlagao je, samostalno ili u koautorstvu, na 15 međunarodnih i 10 domaćih znanstvenih skupova.


MARKO KOVAČIĆ

Marko Kovačić zaposlen je u Institutu za društvena istraživanja gdje se bavi istraživanjima iz područja politika za mlade i političke sociologije mladih. Studirao je na sveučilištima u Ljubljani, Zagrebu i Central European University, a znanstveno se usavršavao na Universitat Pompeu Fabra i University of Minnesota. Nacionalni je korespondent za politike za mlade RH pri Vijeću Europe i Europskoj komisiji, kao i ekspert u području mladih za Europsku komisiju. Autor je više od 20 znanstvenih radova iz područja sociologije i politologije mladih, suautor dviju autorskih i jedne uredničke knjige te je dosad vodio petnaestak, uglavnom europskih, projekata u području mladih. Suosnivač je i nastavnik na prvom akademskom studiju o mladima u Hrvatskoj, koji se izvodi na Sveučilištu u Rijeci.

VANJA MLADINEO, izvršna direktorica Centra za demokraciju i pravo Miko Tripalo

HRVOJE NEMET, tajnik Centra za demokraciju i pravo Miko Tripalo