O projektu

Sažetak projekta ODREDIŠTE EU: BUDUĆNOST MLADIH U RH

U Centru Miko Tripalo smo uvidjeli postojanje istraživačke, ali i zagovaračke praznine oko pitanja odnosa mladih i Europske unije. Uvidjeli smo da mladi nemaju dovoljno znanja o europskoj integraciji, da ne poznaju europske institucije i politike, te da im nije jasan odnos Republike Hrvatske kao članice i Europske unije u cjelini. Slabo su im poznata i njihova prava kao europskih građana. Taj smo problem povezali s nedovoljnom informiranošću mladih, koja prati opću neinformiranost šire javnosti o Europskoj uniji, njezinim institucijama i politikama. Ovaj projekt za cilj ima zatvaranje te praznine, fokusirajući se na detekciju razloga neinformiranosti mladih upravo u razgovoru s njima i nudeći rješenja tog problema. Sve aktivnosti projekta usmjerene su podizanju razine svijesti mladih i šire javnosti o koristima EU za mlade u Hrvatskoj i načinima na koje se mladi mogu aktivnije uključiti u procese dijaloga i donošenja politika koje utječu na njihove živote.

Ciljevi projekta:

  • Analizirati probleme u Hrvatskoj koji usporavaju punu integraciju mladih u europski društveni prostor i prepoznati uzroke koji utječu na razinu (ne)znanja mladih o EU i njihovim pravima te detektirati primjere neispunjenih očekivanja mladih od članstva Hrvatske u EU
  • Podići razinu svijesti o utjecaju daljnjeg članstva u EU na mlade u Hrvatskoj i kvalitetnije ih o koristima i prilikama koje članstvo donosi te ih potaknuti da se aktivno uključe u dijalog o njihovoj ulozi u određivanju pozicije Hrvatske u budućoj EU
  • Formulirati prijedloge javnih politika usmjerenih na poboljšanje širenja informacija o EU i njezinu utjecaju na živote mladih te početi  praćenje razine znanja mladih o Europskoj uniji i njezinim politikama

Aktivnosti projekta:

  1. Stručna analiza/istraživanje i 4 teksta o pet godina RH u EU s naglaskom na mlade i odabranim područjima relevantnim za mlade
  2. Okrugli stol sa stručnjacima o pet godina hrvatskog članstva u EU s naglaskom na to koliko je RH iskoristila članstvo u EU u kontekstu pitanja vezanih uz bolji život mladih
  3. Tribine (Osijek, Vukovar, Zadar, Pula) s mladima (po 20ak mladih u svakom gradu) na temu njihovih očekivanja od članstva u EU i što se od toga ostvarilo te što žele od hrvatske budućnosti u EU (distribucija istraživanja/upitnika)
  4. Zaključci tribina – kako mladi vide (ne)ispunjavanje obećanja EU i kako vide svoju budućnost u EU
  5. Izrada posebne web stranice (Odredište EU: budućnosti mladih u RH), aktivnosti na društvenim mrežama, medijske aktivnosti          
  6. Izrada policy briefa na temelju rezultata aktivnosti br. 1, 2 , 3 i 4 koji će sadržavati prijedloge poboljšanje širenja informacija o EU i njezinu utjecaju na živote mladih
  7. Finalna prezentacija projekta, policy brief-a i rezultata mini istraživanja o očekivanjima mladih i popratne medijske aktivnosti

Smatramo da je ovaj projekt važan s obzirom na skoro predsjedanje Hrvatske institucijama Europske unije (2020), za što će Ministarstvo vanjskih i europskih poslova morati angažirati ljude sa znanjem funkcioniranja Europske unije. Ovaj projekt usmjeren je stoga i na davanje praktičnih znanja koje će moći koristiti svi oni koji se odluče javiti na natječaje Ministarstva vanjskih i europskih poslova.